Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Firma NZOZ SPEC-MED s.c. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.rehabilitacja-slupsk.pl

Dane teleadresowe:

NZOZ SPEC-MED s.c.
ul. Jana Pawła II 1A
76-200 Słupsk
tel. 59 843 18 29

Filia w Ustce
ul. Na Wydmie 5A
76-270 Ustka
tel. 59 814 55 44

e-mail: rejestracja@rehabilitacja-slupsk.pl

Data publikacji strony internetowej: 15.10.2021
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.10.2021

Strona internetowa www.rehabilitacja-slupsk.pl jest w większości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie www.rehabilitacja-slupsk.pl

Niebieski przycisk po lewej stronie witryny włącza ułatwienia dostępności treści:
1. Możliwość powiększenia i pomniejszania wielkości liter na stronie o 4 i 8 punktów
2. Wprowadzenie podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte litery)
3. Zmiana kontrastu: czarne tło i białe litery oraz białe tło i czarne litery
4. Ustawienie kolorystyki strony www w odcieniach szarości
5. Wprowadzenie podkreślenia linków
6. Zdjęcia i linki zamieszczone na stronie posiadają tekst alternatywny
7. Utworzona została alternatywna strona tekstowa, która umożliwia przeczytanie wszystkich informacji zawartych na stronie wyłącznie poprzez scrollowanie lub poruszanie się za pomocą skrótów klawiaturowych.
8. Utworzona została mapa strony ułatwiająca poruszanie się po stronie, zarówno w wersji oryginalnej, jak i w wersji tekstowej.
9. Na stronie tekstowej po wciśnięciu kombinacji klawiszy Ctrl + f możliwe jest wyszukanie informacji po wpisaniu odpowiedniej frazy kluczowej.

Ponadto wprowadzono następujące standardy dostępności:

Strona wykorzystuje „nawigację okruszkową” (breadcrumbs) , dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła.
Obrazy o funkcji tylko pomocniczej, które nie niosą dodatkowej informacji, mają pusty znacznik „alt”.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 15.10.2021

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

w zakresie dostępności architektonicznej:

Podmiot leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Medycznej SPEC-MED s.c., w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1a zlokalizowany jest w jednym kompleksie.

– Wejście do budynku możliwe schodami lub podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami,
– W budynku znajduje się winda przystosowana do przewozu osób z niepełnosprawnościami, wewnątrz schody lub winda pozwalająca dotrzeć do wszystkich pomieszczeń.
– Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszenie osób z niepełnosprawnościami.
– Przy budynku znajduję się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
– Parking ogólnodostępny,
– Toalety dla osób niepełnosprawnych,
– Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren przychodni jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną, certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonywaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
– Spełniony został warunek zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny – tablice informacyjne, recepcja,
– W budynku przychodni dostępna jest pętla indukcyjna.
– W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
– Stwarzamy naszym pacjentom możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
– Zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji, zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny – tablice informacyjne, recepcja,

w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Zapewniamy komunikację osoby niepełnosprawnej z pracownikami przychodni – pracownik przyjmuje pacjenta (na jego ustny wniosek złożony w rejestracji) w gabinecie zlokalizowanym na parterze budynku.

Data sporządzenia deklaracji architektonicznej

Deklarację sporządzono dnia 15.10.2021